EMAIL: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Degenija tours

Uvjeti poslovanja

Degenija Tours - Ugovor o putovanju i Opći uvjeti i uputstva za turističke aranžmane

 

1. Predmet ugovora Predmet ovog ugovora je uređenje međusobnih odnosa organizatora putovanja – turističke agencije Degenija obrt za ugostiteljstvo i t.a. (u daljnjem tekstu ORGANIZATOR PUTOVANJA) jasno naznačen na ovom ugovoru kao odgovorni organizator putovanja sa sjedištem na adresi: Selište Drežničko 59, 47245 Rakovica, ID: HR-AB-47-04010300099 i PUTNIKA (u daljnjem tekstu UGOVARATELJ PUTOVANJA). Ugovaratelj putovanja je osoba koja sklapa ovaj ugovor u svoje ime i za svoj račun, ili u korist treće osobe kao putnika. Kada ugovaratelj putovanja sklapa ugovor u ime treće osobe kao putnika tada putnik stječe vlastito i neposredno pravo prema organizatoru putovanja koji je u obvezi ispuniti prema putniku ono što je ugovaratelj putovanja ugovorio u korist treće osobe. Ovaj ugovor o putovanju sadrži i Opće uvjete i uputstva za turističke aranžmane, odnosno poziva se na program putovanja koji sadrži sve potrebne podatke o putovanju. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisali djelatnik organizatora putovanja ili bilo koje druge agencije ovlaštene za prodaju Degenija Tours aranžmana, i ugovaratelj putovanja, te nakon što ugovaratelj putovanja u cijelosti uplati cijenu turističkog aranžmana ili dio cijene, te do ugovorenog roka nesporno osigura plaćanje preostalog iznosa. Ukoliko putnik nije u mogućnosti osobno potpisati ugovor, ugovor proizvodi pravne učinke tek kad organizator putovanja primi cijeli ugovoreni iznos cijene aranžmana, ili ako je to izričito ugovoreno, dio ugovorene cijene i dokumentaciju kojom se nesporno osigurava uplata preostalog dijela cijene do ugovorenog datuma. Putnik se za putovanje može prijaviti u poslovnici Degenija obrt za ug. i t.a., Selište Drežničko 59, 47245 Rakovica i drugim ovlaštenim agencijama (ukoliko s njima postoji potpisani ugovor o poslovnoj suradnji); osobno, telefonom, internetom ili nekim drugim načinom daljinske komunikacije. Prilikom sklapanja ugovora putnik je dužan predati ispravne osobne podatke, s točnim imenom i prezimenom osoba koje putuju, onako kako su njihova imena navedena u putovnici i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje putovanja. Ugovaratelj putovanja jamči da je organizatoru putovanja dao ispravne i važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju putovanja, te prihvaća sve zakonske obveze koje proizlaze iz ovog ugovora i pozitivnih zakonskih propisa.

 

2. Rezervacije i plaćanje Prilikom prijave i potvrde rezervacije, ugovaratelj putovanja uplaćuje 30% cijene aranžmana (ako u programu nije drugačije navedeno – a u ovom program je navedeno 8%). Ostatak do ukupne cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 21 dan prije početka putovanja (ako u program nije drugačije navedeno – a u ovom program je navedeno do 30.11. 2012.) uz osiguranu dokumentaciju za nespornu naplatu do ukupne cijene za drugi ugovoreni rok plaćanja. Ako ugovaratelj putovanja ne ispuni ovu obavezu, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti isplate uplaćene akontacije. U slučaju prihvaćanja aranžmana od strane ugovaratelja putovanja, troškovi rezervacije uračunavaju se u cijenu aranžmana. Za potvrdu rezervacija po "Fortuna sistemu" ili po "Last minute" ponudama PUTNIK je dužan odmah uplatiti iznos u cijelosti ili osigurati nespornu naplatu.

 

3. Cijene Cijene putovanja su objavljene u programu putovanja i važeće su od datuma objavljivanja programa. Cijene navedene u Turetinim programima temeljene su na osnovi ugovora s poslovnim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora. Organizator putovanja može predvidjeti da putnik određene usluge koje će se koristiti u inozemstvu plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta ugovaratelj putovanja eventualni prigovor podnosi izravno izvršitelju usluge. Organizator putovanja može, najkasnije 20 dana prije početka putovanja, zahtijevati povećanje ugovorene cijene i o tome pismeno obavijestiti ugovaratelja putovanja u slučaju ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene kalkulativnih elemenata koji utječu na cijenu putovanja kao što su: promijenjeni valutni tečajevi, promjene cijene prijevozničkih usluga i troškova goriva, povećanje pristojbi za određene usluge u zračnim i ostalim lukama, hotelskih cijena i sl. s kojima organizator putovanja nije bio upoznat te ih u trenutku izrade cijene nije mogao predvidjeti. Ugovaratelj putovanja se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 10%. Ako dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 10%, ugovaratelj putovanja ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je u roku od 2 dana po primljenoj obavijesti dužan u pismenom obliku obavijestiti organizatora putovanja o odustanku. U slučaju da ugovaratelj putovanja ne obavijesti organizatora putovanja pismeno u roku od dva dana, smatra se da je odustao od aranžmana. Ako ugovaratelj putovanja svoj odustanak ne dostavi Degenija Tours u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.

 

4. Kategorizacija i opis usluga Ponuđeni hoteli ili drugi smještajni objekti u programu organizatora putovanja opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutku izdavanja programa. Ukazujemo da se lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno razlikuje. Smještaj, prehrana, udobnost i druge usluge pod nadzorom su mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Organizator putovanja ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u Degenija Tours programima važećim za navedeno putovanje, a koja je dana bilo od strane Degenija Tours djelatnika ili neke treće osobe. Raspored smještaja u sobama određuje recepcija u mjestu boravka. Ako putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanoj u programu putovanja. Smještaj nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno. Za kasnije dolaske u smještajne objekte (iza 20 sati) potrebno je prethodno, najmanje jedan dan prije polaska na put, o tome obavijestiti organizatora putovanja, ukoliko takav kasniji dolazak nije predviđen programom putovanja. Organizator putovanja nije dužan namiriti ugovaratelju putovanja bilo kakve troškove nastale uslijed manjka navedene informacije.

 

5. Putni dokumenti, poštivanje propisa Ugovaratelj putovanja koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. Putnik je prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu dužan organizatoru putovanja dostaviti sve potrebne podatke kao i dokumente za ishođenje vize za zemlju/zemlje u koju se putuje. Organizator putovanja ne jamči pozitivan odgovor za dobivanje vize. Ako ugovaratelj putovanja ne ispuni uvjete zatražene u obrascu za vizu ili mu zahtjev za vizu bude odbijen, smatrat će se da je putnik odustao od putovanja. Ugovaratelj putovanja dužan je poštivati carinske, devizne i druge propise. Ukoliko putnik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Ako ugovaratelj putovanja za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je osigurati nove na vlastiti trošak. Ugovaratelj putovanja dužan je brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, kako RH, tako i zemlje u koju se putuje; pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima, te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, ugovaratelj putovanja odgovara za načinjenu štetu, a organizator putovanja otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete ugovaratelj putovanja podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji na licu mjesta. Prilikom potpisivanja ugovora djelatnik organizatora putovanja upoznati će ugovaratelja putovanja s izvorima informacija o zemlji u koju putnik putuje uključujući i mišljenje Ministarstva vanjskih poslova RH. Preporučujemo svakom putniku da se dodatno osobno informira na web-stranici www.mvp.hr i upozna s popisom država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju MVP-a RH. Svim putnicima koji nisu državljani Hrvatske i nemaju hrvatske putne dokumente preporučujemo da se prije uplate aranžmana osobno informiraju o zemlji u koju putuju i uvjetima koje je potrebno ispuniti za putovanje u tu zemlju, imajući u vidu različitost propisa koji vrijede za državljane pojedinih zemalja. Organizator putovanja može uputiti putnika na izvor informacija, ali niti na koji način ne preuzima odgovornost za posljedice koje bi uslijed nepoštivanja tih propisa mogle proisteći za samog ugovaratelja putovanja. Nevažeće putne isprave, odnosno ne odobrene vize koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje organizatora putovanja, te se u tom slučaju primjenjuju uvjeti otkaza od putovanja. Organizator putovanja otklanja svaku odgovornost za štetu koja bi proistekla iz nepoštivanja propisa pojedinih zemalja ili štetu koju bi prouzročile nevažeće putne isprave.

 

6. Putno osiguranje Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage, te osiguranje od otkaza putovanja. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod organizatora putovanja, pri čemu organizator putovanja sudjeluje samo kao posrednik. Potpisivanjem ovog ugovora smatra se da je ugovaratelju putovanja ponuđeno i preporučeno osiguranje navedeno u prethodnom stavku.

 

7. Osiguranje od rizika otkaza putovanja Ako ugovaratelj putovanja prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučujemo uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza putovanja ne može se uplatiti naknadno nego samo i isključivo prilikom prijave za putovanje. Kupovina police od otkaza putovanja podrazumijeva zaštitu ako je ugovaratelj putovanja uslijed nepredvidivih okolnosti prisiljen otkazati ili prekinuti ugovoreno putovanje. Osiguravatelj će nadoknaditi troškove otkaza putovanja ako je do njega došlo zbog nekog od sljedećih događaja kojim je bio pogođen sam osiguranik ili neka rizična osoba: smrt, iznenadna akutna bolest za koju je potrebna neodgodiva liječnička skrb, nesretni slučaj s teškom tjelesnom ozljedom, poremećaj u trudnoći, nepodnošenje cjepiva kojeg je osiguranik bio dužan obavezno primiti prema propisima zemlje u koju putuje, štete na imovini uzrokovane požarom, elementarnom nepogodom ili namjernim krivičnim djelom treće osobe. Rizičnim osobama u smislu ovih Uvjeta smatraju se: životni partner osiguranika (bračni drug), djeca, roditelji, braća i sestre, te djedovi i bake osiguranika ili osiguranikovog bračnog druga samo u slučaju smrti. Svota osiguranja jednaka je cijeni putovanja koje je osiguranik ugovorio i uplatio organizatoru putovanja i za koje je s osigurateljem zaključio ugovor o osiguranju. Osiguravatelj (Croatia Osiguranje d.d.) isplatiti će 90% iznosa koji je zadržala putnička agencija ukoliko nastane osigurani slučaj u skladu s uvjetima putovanja. Ako putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o vojnom pozivu, bolesti ili smrtnom slučaju, organizator putovanja zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 8. ovog Ugovora. Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se trošak pribavljanja viza i u slučaju da putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza ugovaratelj putovanja sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje. Organizator putovanja obvezuje se putniku osigurati svu dokumentaciju koja se odnosi na ugovoreni aranžman a potrebna je za ostvarivanje prava potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu. Svi uvjeti otkaza navedeni su u dokumentima koji prate policu osiguranja, te svakom putniku preporučujemo da ih osobno pročita.

 

8. Otkazivanje putovanja od strane putnika Ukoliko putnik otkaže uplaćeni aranžman, Degenija Tours od ukupne cijene aranžmana zadržava (ako u programu nije navedeno drugačije): § do 30 dana prije polaska 25% cijene aranžmana § 29-15 dana prije polaska 80% cijene aranžmana § 14-0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana Navedeni troškovi primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta kao i na sve druge bitne promjene. Organizator putovanja zaračunava stvarne troškove zamjene ako putnik - nositelj ugovora otkaže putovanje, a nađe drugog korisnika iste rezervacije koji zadovoljava sve uvjete za korištenje navedenog aranžmana. Ako 21 dan prije polaska na put (ako u programu nije drugačije navedeno – a u ovom programu je navedeno do 30.11.2012.) ugovaratelj putovanja nije uplatio ostatak iznosa ili osigurao neospornu naplatu aranžmana, Degenija Tours smatra da je putnik odustao od rezervacije, bez mogućnosti isplate uplaćene akontacije za putovanje.

 

9. Otkazivanje putovanja od strane Turete ili promjena programa putovanja Ukoliko organizator putovanja prije početka putovanja značajnije izmijeni program, smještaj ili cijenu, dužan je bez odgode u pisanom obliku o tome obavijestiti ugovaratelja putovanja. Putnik može u roku od 2 radna dana od primitka obavijesti od organizatora putovanja prihvatiti izmijenjeni program ili ga odbiti. U slučaju odbitka ili oglušivanja na ponudu, organizator putovanja se obvezuje u roku od 7 radnih dana vratiti putniku uplaćeni dio cijene. Ukoliko organizator putovanja nakon početka putovanja nije pružio veći dio ugovorenih usluga, ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati ispunjenje većeg dijela ugovorenih usluga, može na svoj teret, a uz suglasnost ugovaratelja putovanja izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja, te po potrebi obeštetiti putnika za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga. Uz pismeni pristanak ugovaratelja putovanja organizator putovanja može neizvršeni dio usluge zamijeniti nekom drugom uslugom, pri čemu se putnik odriče prava na potraživanja od organizatora putovanja za tako međusobno ugovoreni i izmijenjeni dio putovanja u odnosu na sklopljeni ugovor o putovanju. Ako organizator putovanja nije mogao na odgovarajući način izmijeniti program putovanja, ili ako ugovaratelj putovanja iz opravdanih razloga ne prihvati izmjene, organizator putovanja će mu na svoj trošak omogućiti povratak do mjesta polaska ili nekog drugog mjesta, ako je putnik s time suglasan, te mu nadoknaditi eventualnu štetu koju je pritom pretrpio. Šteta se isplaćuje u visini dijela cijene neiskorištenog dijela ugovorenog programa, i to na osnovi prigovora putnika. Organizator putovanja će prigovor rješavati na način naveden u točki 10. ovog ugovora. Najveći iznos štete može biti iznos cijene ugovorenog aranžmana. Organizator putovanja je ovlašten jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ugovor, bez obveze naknade štete ugovaratelju putovanja, ako nastupe vanjske izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora o organiziranju putovanja bile opravdan razlog za organizatora putovanja da ne sklopi ugovor. U tom slučaju putniku ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti odnosno razlike u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga. Organizator putovanja zadržava pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana prije početka putovanja, (osim ako u programu nije drugačije navedeno - a u ovom programu je navedeno do 30.11.2012.)ukoliko se za određeno putovanje nije prijavio najmanji broj putnika potreban za realizaciju aranžmana naveden na svakom pojedinačnom programu putovanja ili iz nekog drugog valjanog razloga. Organizator putovanja zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promijene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje organizator putovanja ne može utjecati), i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu. Organizator putovanja ne preuzima odgovornost za promjene zbog nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na datu situaciju. Organizator putovanja ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa u sklopu brošura / kataloga kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na Turetinim web-stranicama.

 

10. Rješavanje prigovora Ugovaratelj putovanja ima pravo prigovora zbog neispunjene ugovorene usluge. Putnik je dužan uložiti pismeni prigovor organizatoru putovanja, u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Prigovori uloženi nakon proteka roka od 8 dana neće se uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je u interesu putnika da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja, te svoj pismeni prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta (predstavniku agencije, recepciji, prijevozniku, ugostitelju
ili putničkoj agenciji u odredištu), te od davatelja usluga zatraži pismenu potvrdu da je zaprimio prigovor. Svaki putnik - nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno. Organizator zadržava pravo odbijanja grupnih reklamacija, prigovora koji ne stignu u roku i onih za koje se utvrdi da se uzrok mogao otkloniti u mjestu pružanja usluge a putnik nije surađivao s predstavnicima organizatora. Organizator putovanja dužan je donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora i to na način na koji je prigovor zaprimljen (e-mailom, poštom ili osobnom dostavom na koju će biti odgovoreno pismenom pošiljkom s povratnicom). U slučaju potrebe radi prikupljanja informacija i provjere navoda iz prigovora, organizator putovanja može odgoditi rok donošenja rješenja za još 14 dana, a o čemu je dužan, u pismenom obliku, obavijestiti ugovaratelja putovanja odnosno podnositelja prigovora. Organizator putovanja će rješavati samo one prigovore za koje putnik dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta kao i tvrdnje da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje organizatora putovanja došlo do neispunjavanja programa ili dijela usluga, ugovaratelj putovanja ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju sklapanja ugovora po “Fortuna sistemu” ili po “Last minute ponudi”, putnik nema pravo prigovora na kvalitetu smještaja. Dok organizator putovanja ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije.

 

11. Zdravstveni propisi Putnik je dužan obavijestiti organizatora putovanja svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, kondicije, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. Ugovaratelj putovanja u tom je slučaju dužan je obaviti obavezno cijepljenje i posjedovati potvrde i dokumente o tome. Preporučujemo uplatu police za zdravstveno osiguranje.

 

12. Prtljaga Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje odabrani prijevoznik, je besplatan. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca do 2. godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Organizator putovanja ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu (napominjemo da sigurnosne službe pojedinih država (izričito SAD-a), a prema vlastitoj procjeni imaju pravo na provjeru sadržaja prtljage putnika), pri čemu organizator putovanja nije odgovorna za takav čin i eventualno oštećenje prtljage. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili hotelu. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija, i to na osnovi propisa koji vrijede u zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage putnik ispunjava obrazac PIR zrakoplovne kompanije koja je izvršila prijevoz te ga predaje predstavniku zrakoplovne kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na osnovi ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanija isplaćuje odštetu po propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage u hotelu, putnik zahtjev upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena. Preporučujemo uplatu police za osiguranje prtljage.

 

13. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja U slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, putnici zatečeni na putovanju trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja Croatia Osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb, tel: 08005000 te navesti adresu ili broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati. Ovaj dokument vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja.

 

14. Osiguranje od odgovornosti Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, organizator putovanja ima sklopljen Ugovor kod osiguravajućeg društva Croatia Osiguranje d.d. o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paketaranžman.

15. Zaštita osobnih podataka Ugovaratelj putovanja osobne podatke daje dobrovoljno. Potpisom ovog ugovora ugovaratelj –roditelj malodobnog djeteta –putnika ujedno potvrđuje da je drugi roditelj upoznat i izričito suglasan s ovim ugovorom, za što materijalno i kazneno odgovara. Potpisom ovog ugovora ugovaratelj putovanja dragovoljno stavlja na raspolaganje svoje osobne podatke organizatoru putovanja, te dopušta da se isti koristite u cilju zaštite interesa ugovaratelja i putnika u svim poslovima vezanim uz ugovoreno putovanje. To uključuje i prosljeđivanje ovih podataka trećim osobama u zemlji i inozemstvu koji su neophodni za realizaciju ovog putovanja. Ovi se podaci mogu koristiti za daljnju međusobnu komunikaciju i za dostavu marketinških poruka agencije. Organizator putovanja se obvezuje osobne podatke čuvati u bazi podataka, sukladno odluci putničke agencije o načinu prikupljanja i čuvanja osobnih podataka. Osobni podaci ugovaratelja putovanja potrebni su u procesu realizacije ugovorenog aranžmana i koristit će se za potrebnu komunikaciju. 16. Informacije Obavijesti koje putnik usmeno dobije na prijavnome mjestu ne obavezuju organizatora putovanja u većoj mjeri nego što su to obavijesti i informacije navedene u samom programu putovanja. 17. Potpisom ovog ugovora ugovaratelj putovanja potvrđuje a) da mu je organizator putovanja prije sklapanja ugovora stavio na raspolaganje odgovarajuću obavijest o osnovnim graničnim, viznim i zdravstvenim formalnostima u pogledu putovanja i boravka u odredištu kao i o vremenu potrebnom za ispunjavanje tih formalnosti. b) da mu je ponuđeno putno zdravstveno osiguranje, osiguranje od posljedica otkaza putovanja, osiguranje od nesretnog slučaja, oštećenja i gubitka prtljage, te da je upoznat sa sadržajem osiguranja. c) da je upoznat sa sadržajem važećeg ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju organizator putovanja prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman. 18. Završne odredbe Opći uvjeti i uputstva o putovanju sastavni su dio ugovora kojeg ugovaratelj putovanja sklapa s organizatorom putovanja odnosno ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji Degenija Toursa. Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu, a primjenjuje se hrvatsko pravo.